Enligt PBL (Plan och Bygglagen) ska byggnader ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i frågan om bl. a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering.

Av PBL framgår vidare bl. a. att ett ventilationssystem ska ”hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål” menas ett längre gående krav än begreppet underhåll. Det innebär bl. a. att ventilationssystemets funktion ska bibehållas för att fungera tillfredställande.

Sverige har för att tillgodose kraven i PBL, infört lagen om funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader. Av PBL framgår att syftet med funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader.

Den kommunala nämnd som handlägger plan – och byggfrågor är tillsynsmyndighet för OVK-handläggningen. Kraven på tillsynsmyndigheten som handlägger OVK har ökat genom att Länsstyrelserna prioriterar tillsynsmyndighetens arbete med OVK.

Därför är det viktigt att tillsynsmyndigheten är uppdaterad på kraven på tillsynsmyndigheten när det gäller handläggningen av OVK

Ventilations Centrum erbjuder kurser för att öka kunskapen kring regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem.

Under kursen går vi igen bl.a. kraven på tillsynsmyndighetens arbete med OVK-handläggningen samt förslag på kommunikation med byggnadsägaren.

Vi erbjuder två olika vägar för kursen, antingen fysisk närvaro eller distansutbildning över Microsoft Teams.

Kursdagar och information

De kurser med fysisk närvaro kommer vi att hålla på följande orter:

Datum: 16 mars, Kurs Nr: 2303 Ort: Arlanda

Datum: 20 april,  Kurs Nr; 2306 Ort: Umeå

Datum: 25 maj, Kurs Nr: 2310 Ort: Göteborg

Datum: 13 juni, Kurs Nr:2312  Ort: Malmö

Kurserna är öppna för alla och kräver inga förkunskaper.

Föreläsare: Kurt Ingeberg

Kursavgift: 6000 kr

I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe och lunch


O.B.S. Kursanmälan måste vara oss tillhanda minst 3 veckor innan kursstart.

Anmälan är bindande men inte personlig. Du kan alltså överlåta anmälan till en kollega om du får förhinder.

Om du har frågor kring utbildningen så är du välkommen att kontakta någon av oss.

Kurt Ingeberg   Tel: 070-64 80 933          Mail: kurt@ovktcenrum.se

Martin Ancons   Tel.: 0171-30706            Mail: martin@ovkcentrum.se

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig som kommunal handläggare information om gällande regler och förordningar gällande hantering av funktionskontrollen av ventilationssystem, OVK.

  • Tolkning av reglerna
  • Vad händer hos Byggnadsnämnden vid hantering av OVK-protokoll?
  • Hur övervakar jag att regelverket efterlevs?
  • Byggnadsnämndens informationsansvar
  • Byggnadsnämndens möjligheter till ingripande
  • Boverkets och länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna
  • Praktiska exempel på kommunernas kommunikation med byggnadsägaren vid olika fall av brister hos byggnadsägarens åtagande.
  • Kursinnehåll
  • Regelverken som reglerar utformning och funktion av ventilationssystem
  • OVK-regelverket

Genomgång av de kraven enligt PBL, PBF, BBR m.fl. som styr samhällets tillsyn över funktionskontrollen som ligger på kommunerna.

Ventilations Centrum i Enköping har bedrivit OVK kurser för ny- och omcertifieringar samt UVKK kurser för kommunala handläggare av OVK sedan 2011.

Anmälan

*” anger obligatoriska fält

Kurs för kommunala handläggare av OVK under 2022*
Adress*
Faktureringsadress*